نویسنده = مصطفی قادری حاجت
Interpretive-Structural Modeling of the Affecting Factors on the Spatial Injustice in Iran

دوره 18، شماره 68، دی 1401، صفحه 1-25

Mostafa Ghaderi Hajat؛ Mohammad Reza Hafeznia؛ Ebrahim Roumina؛ Hadi Saifi Farzad


تبیین چالش‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران و فرانسه

دوره 17، شماره 63، مهر 1400، صفحه 1-31

سیروس احمدی نوحدانی؛ مصطفی قادری حاجت؛ حمیدرضا یوسفی


بررسی و تحلیل نگرش ژئوپلیتیکی اسناد بالادستی آمایش سرزمین در ایران

دوره 16، شماره 58، تیر 1399، صفحه 58-87

مصطفی قادری حاجت؛ عابد گل کرمی


تحلیل ژئواکونومیکی سیاست خارجی چین

دوره 14، شماره 52، اسفند 1397، صفحه 209-233

ابومحمد عسگرخانی؛ محمد جواد قهرمانی؛ مصطفی قادری حاجت


مفهوم‌پردازی عدالت فضایی در جغرافیای سیاسی

دوره 11، شماره 40، دی 1394، صفحه 32-60

محمدرضا حافظ‌نیا؛ مصطفی قادری حاجت


اهداف ژئوپلیتیکی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در آسیای مرکزی

دوره 8، شماره 26، تیر 1391، صفحه 63-95

مصطفی قادری حاجت؛ حمیدرضا نصرتی


تبیین نقش بازارچه‌های مرزی در امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون مطالعه موردی: بازارچه‌های مرزی استان خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 19، مهر 1389، صفحه 121-151

مصطفی قادری حاجت؛ عرفان عبدی؛ زهرا جلیلی پروانه؛ ناصر باقری سرنجیانه