نویسنده = مصطفی قادری حاجت
تعداد مقالات: 4
1. مفهوم‌پردازی عدالت فضایی در جغرافیای سیاسی

دوره 11، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 32-60

محمدرضا حافظ‌نیا؛ مصطفی قادری حاجت


2. اهداف ژئوپلیتیکی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در آسیای مرکزی

دوره 8، شماره 26، تابستان 1391، صفحه 63-95

مصطفی قادری حاجت؛ حمیدرضا نصرتی


3. تبیین نقش بازارچه‌های مرزی در امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون مطالعه موردی: بازارچه‌های مرزی استان خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 19، پاییز 1389، صفحه 121-151

مصطفی قادری حاجت؛ عرفان عبدی؛ زهرا جلیلی پروانه؛ ناصر باقری سرنجیانه