نویسنده = زهرا احمدی پور
تعداد مقالات: 4
2. (تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل مؤثر در نمادسازی فضاهای جغرافیایی شهر تهران (مطالعه موردی: نمادسازی برج میلاد)

دوره 13، شماره 46، تابستان 1396، صفحه 35-66

زهرا احمدی پور؛ عبدالوهاب خوجم لی؛ محمدرضا پورجعفر


3. مفهوم‌سازی ژئوپلیتیک ورزش

دوره 9، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 1-48

زهرا احمدی پور؛ رضا جنیدی؛ چمران بویه؛ سید سعادت حسینی دمابی


4. تقسیمات کشوری و بیثباتی سیاسی در ایران (1357-1285)

دوره 2، شماره 3، بهار 1385، صفحه 62-89

زهرا احمدی پور؛ علیرضا منصوریان