نویسنده = هادی ویسی
تعداد مقالات: 5
3. تأثیر نظام سیاسی تک ساخت بر آرایش فضایی ـ مکانی و توسعه شهرهای ایران

دوره 9، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 204-229

هادی ویسی؛ خدیجه مهماندوست


5. تحلیل ژئوپلیتیک و ژئواکونومی خط لوله گاز ایران ـ هند

دوره 2، شماره 4، تابستان 1385، صفحه 27-45

عزت‌اله عزتی؛ هادی ویسی