نویسنده = محمدرضا حافظ‌نیا
تعداد مقالات: 16
1. گسل‌های ژئواستراتژیک فعال در جهان

دوره 12، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 1-12

محمدرضا حافظ‌نیا


2. پیامدهای سیاسی طوفان‌های گرد و غبار ناشی از حوضه دجله و فرات

دوره 12، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 13-38

محمدرضا حافظ‌نیا؛ احمد طاهری؛ منوچهر فرج‌زاده اصل


4. مفهوم‌پردازی عدالت فضایی در جغرافیای سیاسی

دوره 11، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 32-60

محمدرضا حافظ‌نیا؛ مصطفی قادری حاجت


5. تبیین کارکردهای وضعیت حایلی ایران در دو سده اخیر

دوره 10، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 1-13

سیروس احمدی؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ برنارد هورکاد


7. بررسی و نقد نظریه‌های تنش و منازعه کشورها و ارائه مدل نظری

دوره 9، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 1-35

محمدرضا حافظ‌نیا؛ ریباز قربانی‌نژاد؛ زهرا احمدی‌پور؛ عبدالعلی قوام


8. تبیین ویژگی‌های ساختاری و عملکردی فضاهای جغرافیایی حائل

دوره 8، شماره 28، زمستان 1391، صفحه 1-40

محمدرضا حافظ‌نیا؛ سیروس احمدی؛ برنارد هورکاد


9. تحلیل حوزه‌های انتخاباتی استان گلستان بعد از انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 21، بهار 1390، صفحه 14-40

زهرا احمدی‌پور؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ عبدالوهاب خوجم‌لی


10. گفتمان ژئوپلیتیکی بازنمایی دشمن خیالی

دوره 6، شماره 20، زمستان 1389، صفحه 7-40

زهرا احمدی‌پور؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ رضا جنیدی


11. کارکردهای گفتمان ژئوپلیتیکی دشمن خیالی

دوره 6، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 1-30

محمدرضا حافظ‌نیا؛ زهرا احمدی‌پور؛ رضا جنیدی


12. بررسی رابطه بین دسترسی به فرصت ریاست جمهوری و توسعه زادگاه

دوره 5، شماره 16، زمستان 1388، صفحه 27-44

زهرا احمدی‌پور؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ ماشاءالله یوسفی هنومرور


13. الگویابی دوران گذار سیاسی در انقلاب ها مطالعه موردی: انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1386، صفحه 33-55

محمدرضا حافظ‌نیا؛ زهرا احمدی‌پور؛ ابراهیم رومینا


14. ژئوپلیتیک انسانگرا

دوره 3، شماره 9، پاییز 1386، صفحه 1-4

محمدرضا حافظ‌نیا


15. الگوی نظری طراحی راهبرد دفاعی مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیکی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1386، صفحه 38-7

محمدرضا حافظ‌نیا؛ غلامعلی رشید؛ اکبر پرهیزگار؛ محمدحسین افشردی


16. تأثیر جهانی شدن بر هویت ملّی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1385، صفحه 1-26

محمدرضا حافظ‌نیا؛ مراد کاویانی‌راد؛ یداله کریمی‌پور؛ مهدی طاهرخانی