نویسنده = مهدی پورطاهری
شاخص‌سازی موقعیت دریایی کشورها

دوره 13، شماره 47، مهر 1396، صفحه 25-54

رضا الهویردی زاده؛ محمدرضا حافظ‌‌نیا؛ مهدی پورطاهری


بررسی نقش تقسیمات کشوری در توسعه ناحیه‌ای (مطالعه موردی: شهرستانهای بوانات و خرم بید)

دوره 12، شماره 41، فروردین 1395، صفحه 60-82

زهرا احمدی‌پور؛ حسن جعفرزاده؛ مهدی پورطاهری؛ مهدی کریمی


تحلیل فضایی امنیت گردشگران سلامت در مناطق روستایی ایران

دوره 11، شماره 38، تیر 1394، صفحه 174-197

زهرا گلشیری اصفهانی؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری


تحلیل عملکرد شوراهای حل اختلاف در تعالی مدیریت توسعه روستایی

دوره 9، شماره 29، فروردین 1392، صفحه 166-184

عبدالرضا رکن­ الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ سعیده فرخی سیس


ارائه الگوی مناسب حکمروایی خوب روستایی در ایران

دوره 8، شماره 26، تیر 1391، صفحه 1-28

عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ جلال عظیمی آملی؛ مهدی پورطاهری؛ زهرا احمدی‌پور


نقش ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضا در توسعه روستایی با تأکید بر ایجاد استانهای جدید؛ مطالعه موردی : استان قزوین

دوره 7، شماره 23، مهر 1390، صفحه 25-52

مهدی پورطاهری؛ ولی‌اله نظری؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ زهرا احمدی‌پور


نقش تفاوتهای مکانی در نگرش شهروندان نسبت به مشروعیت حکومت دینی مطالعه موردی: تهران

دوره 4، شماره 12، مهر 1387، صفحه 1-24

محمدرضا حافظ‌نیا‌؛ مهدی پورطاهری؛ حسین ربیعی