نویسنده = حسین مختاری هشی
بررسی سیمای انسانی مرزهای خاورمیانه و شمال آفریقا

دوره 12، شماره 41، فروردین 1395، صفحه 83-103

حسین مختاری هشی؛ گلناز ناصرالاسلامی


امنیت انرژی و موقعیّت ژئوانرژی ایران

دوره 6، شماره 18، تیر 1389، صفحه 95-124

حسین مختاری هشی؛ حمیدرضا نصرتی


بررسی روند شتاب توسعه‌یافتگی فضاهای سیاسی- اداری کشور مطالعه موردی: استانهای ایران در برنامه‌های اول تا سوم توسعه (1383-1368)

دوره 3، شماره 7، فروردین 1386، صفحه 22-49

زهرا احمدی‌پور؛ حسین مختاری هشی؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ نرگس وزین