نویسنده = مراد کاویانی‌راد
تعداد مقالات: 7
1. جای‌نام شناسی سرحدات ایران از منظر شاهنامه فردوسی

دوره 11، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 89-114

مرتضی تهامی؛ مراد کاویانی‌راد


2. تبیین نسبت جغرافیا و انتخابات(جغرافیای انتخابات)

دوره 10، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 93-108

مراد کاویانی‌راد؛ مجید رسولی


3. حکومت جهانی در تصور ژئوپلیتیک ایران باستان

دوره 9، شماره 31، پاییز 1392، صفحه 117-139

مرتضی تهامی؛ مراد کاویانی‌راد


4. جایگاه مفهوم فضای حیاتی در شکل‌گیری سیاست خارجی عراق

دوره 8، شماره 25، بهار 1391، صفحه 112-134

مراد کاویانی‌راد؛ چمران بویه


5. پردازش مفهوم امنیت زیست محیطی (رابطه امنیت و اکولوژی)

دوره 7، شماره 23، پاییز 1390، صفحه 80-100

مراد کاویانی‌راد


7. تأثیر جهانی شدن بر هویت ملّی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1385، صفحه 1-26

محمدرضا حافظ‌نیا؛ مراد کاویانی‌راد؛ یداله کریمی‌پور؛ مهدی طاهرخانی