نویسنده = محمدرضا حافظ نیا
تعداد مقالات: 9
1. بررسی عوامل مؤثر بر سازمان و مدیریت سیاسی فضا در کشورهای جهان

دوره 17، شماره 62، تابستان 1400، صفحه 27-61

ابوالفضل کاوندی کاتب؛ محمدرضا حافظ نیا


2. بازتاب‌های سیاسی مهاجرت‌های بین‌المللی از خاورمیانه به اروپا

دوره 16، شماره 59، پاییز 1399، صفحه 29-51

ابراهیم رومینا؛ سیده زهرا علوی شوشتری؛ محمدرضا حافظ نیا


3. تبیین نقش عوامل ژئوپلیتیکی بر استقرار رژیم حقوقی دریای خزر

دوره 15، شماره 53، بهار 1398، صفحه 1-22

محمدرضا حافظ نیا؛ سپنتا مجتهد زاده؛ حسن پیردشتی


4. تبیین نقش دولت محلی در صلح سازی

دوره 14، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 1-30

مهدی کریمی؛ محمدرضا حافظ نیا


5. مدیریت سیاسی فضا در سیستم‌های بسیط متمرکز

دوره 9، شماره 29، بهار 1392، صفحه 1-31

محمدرضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا؛ زهرا احمدی ور؛ علی اصغر فانی


6. نظریه ساختار ژئوپلیتیکی در حال ظهور جهان

دوره 6، شماره 19، پاییز 1389، صفحه 1-8

محمدرضا حافظ نیا


7. .

دوره 3، شماره 10، زمستان 1386، صفحه 1-3

محمدرضا حافظ نیا


8. مفهوم جدیدی از هارتلند

دوره 3، شماره 8، تابستان 1386، صفحه 6-1

محمدرضا حافظ نیا


9. قومیت و سازماندهی سیاسی فضا مورد: غرب و شمال غرب ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 1-26

محمدرضا حافظ نیا؛ محمد قصری؛ حمید احمدی؛ حسین حسینی