نویسنده = سعیده فرخی سیس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عملکرد شوراهای حل اختلاف در تعالی مدیریت توسعه روستایی

دوره 9، شماره 29، بهار 1392، صفحه 166-184

عبدالرضا رکن­ الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ سعیده فرخی سیس