نویسنده = محمد رضا حافظ نیا
تعداد مقالات: 8
1. Interpretive-Structural Modeling of the Affecting Factors on the Spatial Injustice in Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

مصطفی قادری حاجت؛ محمد رضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا؛ هادی سیفی فرزاد


2. نگرشی انتقادی به کارکرد سرمایه در فضای شهر از منظر ژئوپلیتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

مجتبی شعیبی؛ زهرا احمدی پور؛ محمد رضا حافظ نیا؛ مرتضی قورچی


3. تحلیل ژئوپلیتیک انتقادی از منظر رئالیسم انتقادی

دوره 18، شماره 65، بهار 1401، صفحه 1-43

آیدین ترکمه؛ محمد رضا حافظ‌نیا؛ ابراهیم رومینا؛ زهرا احمدی پور


5. اصول مکتب ژئوپلیتیک انسانگرا

دوره 17، شماره 61، بهار 1400، صفحه 1-9

محمد رضا حافظ نیا


6. استراتژی ژئوپلیتیکی برای حل بحران بیماری های همه گیر

دوره 16، شماره 60، زمستان 1399، صفحه 1-9

محمد رضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا


7. ضرورت اتخاذ راهبرد ژئوپلیتیکی برای حل بحران‌های پاندمیک

دوره 16، شماره 58، تابستان 1399، صفحه 1-6

محمد رضا حافظ نیا


8. نقش همگرایی منطقه ای در صلح و توسعه منطقه ای در مرکوسور؛ رویکردی به ژئوپلیتیک انسان گرا

دوره 15، شماره 56، زمستان 1398، صفحه 1-24

سعید صادقلو؛ محمد رضا حافظ نیا؛ سید یحیی صفوی؛ ابراهیم رومینا