نویسنده = ابراهیم متقی
مدل سازی مدیریت آشوب در سیاست خاورمیانه ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

سهراب انعامی علمداری؛ نوذر شفیعی؛ ابراهیم متقی


تحلیل نظری مدل مدیریت آشوب در ژئوپلیتیک جهانی

دوره 17، شماره 62، مرداد 1400، صفحه 203-228

سهراب انعامی علمداری؛ نوذر شفیعی؛ ابراهیم متقی