کلیدواژه‌ها = قلمروسازی
تبیین الگوی کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

داود رضائی؛ محمد رضا حافظ نیا؛ محمدحسین افشردی؛ سیروس احمدی نوحدانی


روند قلمروسازی کشورهای ساحلی در بستر خلیج فارس

دوره 3، شماره 7، فروردین 1386، صفحه 1-21

دُره میرحیدر؛ عمران راستی؛ علیدوست امیری؛ رضاعلی التیامی‌نیا؛ ناصر سلطانی