کلیدواژه‌ها = بازنمایی
نقش سینما هالیوود در بازنمایی ژئوپلیتیک از خاورمیانه

دوره 16، شماره 60، دی 1399، صفحه 10-35

مرتضی قورچی؛ سپیده السادات موسویان


نقش تخیل‌پردازی جغرافیایی و بازنمایی ژئوپلیتیکی در تقسیم فضا به فضاهای ما و دیگری و خلق فضاهای ترس

دوره 16، شماره 60، دی 1399، صفحه 79-100

یونس رشیدی؛ زهرا احمدی پور؛ اکبر عالمی؛ مولود بیات


تحلیل ژئوپلیتیک؛ بازنمایی فضاهای ترس در سینما

دوره 14، شماره 50، شهریور 1397، صفحه 21-55

زهرا احمدی پور؛ یونس رشیدی