کلیدواژه‌ها = رقابت
1. واکاوی رقابت ایران و ترکیه در بحران سوریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1397

زهرا احمدی پور؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ زهرا پوردست


3. تبیین نظری تغییر ماهیت مناطق ژئوپلیتیک در رقابت بین قدرت‌‌ها

دوره 13، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 55-78

سید عباس احمدی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ طهمورث حیدری موصلو


5. تبیین نظری مفهوم منطقه استراتژیک پس از جنگ سرد

دوره 10، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 1-19

محمدرضا حافظ‌ نیا؛ عزت الله عزتی؛ احسان لشکری