کلیدواژه‌ها = بحران آب
واکاوی مفهوم امنیّت آب از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

دوره 15، شماره 53، فروردین 1398، صفحه 23-59

حمید رضا نصرتی؛ مراد کاویانی راد؛ فرزانه ساسان پور


چالشهای ژئوپلیتیکی منابع آبهای زیرزمینی بین‌المللی با تأکید بر منابع مشترک ایران

دوره 11، شماره 39، مهر 1394، صفحه 170-204

محمد فرشته‌پور؛ بردیا روغنی؛ حجت میان‌آبادی