کلیدواژه‌ها = جهان
1. گسل‌های ژئواستراتژیک فعال در جهان

دوره 12، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 1-12

محمدرضا حافظ‌نیا