کلیدواژه‌ها = Egypt
The Role of Indonesian and Egyptians’ NGOs in Democratisation

دوره 17، شماره 64، دی 1400، صفحه 289-306

Mansoureh Ebrahimi؛ Mukhamad Shokheh؛ Kamaruzaman Yusoff


تحلیل ژئوپلیتیکی ناکامی اخوان‌المسملین در مصر

دوره 17، شماره 62، مرداد 1400، صفحه 149-181

جواد اطاعت؛ حسن کریمی


The Political Thought of the Ikhwan Muslimin Leadership

دوره 17، -، اردیبهشت 1400، صفحه 136-157

Ahmad Dzulfahmi Muhamad؛ Kamaruzaman Yusoff؛ Mansoureh Ebrahimi


تبیین قلمروگستری سازمانهای بنیادگرا دردولتهای شکننده (مطالعه موردی: داعش در مصر)

دوره 14، شماره 49، اردیبهشت 1397، صفحه 26-57

مراد کاویانی راد؛ هادی اعظمی؛ احمد بخشی؛ محید رسولی