دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. واکاوی رقابت ایران و ترکیه در بحران سوریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1397

زهرا احمدی پور؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ زهرا پوردست


2. دلایل تمرکز راهبرد آمریکا به سمت آسیا- پاسیفیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1397

ابراهیم ضرغامی؛ حمیدرضا محمدی؛ حوا ولی زاده


3. تحول در ساختار ژئوپلیتیک جهانی و بازدارندگی نیابتی و یک‌جانبه ایالات متحده (با محوریت عربستان سعودی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1397

sajad mohseni؛ فرهاد قاسمی؛ محمد حسین جمشیدی؛ احمد سلطانی نژاد


4. نقد معرفت شناختی دیدگاه دانش/ قدرت در جغرافیای سیاسی و ژیوپلیتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1397

محمود واثق؛ احد محمدی


5. تبیین نقش عوامل جغرافیایی و سرزمینی در قدرت دریایی کشورها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

رضا الهویردی زاده


6. تحلیل عوامل زمینه‌ساز تفرق‌ و چندپارچگی در مدیریت مناطق ساحلی استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

خدر فرجی راد؛ ریباز قربانی نژاد


7. درهم تنیدگی آب، سیاست و محیط‌زیست در حوضه آبریز دجله و فرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

حجت میان آبادی؛ اعظم amini


8. ارزیابی قدرت منطقه‌ای ایران معاصر: مقایسه پهلوی دوم و جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

امیرحسین وزیریان؛ ابوالفضل شکوری