تاثیر لابی اسرائیل بر روابط ایران و اتحادیه اروپا با تاکید بر برنامه هسته ای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم‌و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران (نویسند مسئول)

3 استاد گروه روابط بین الملل، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران‌، ایران

4 استاد گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بررسی تاثیر لابی اسرائیل در روابط ایران و اتحادیه اروپا با تمرکز بر برنامه هسته‌ای ایران
زهرا الوندی ‌مهدی ذاکریان امیری سیدعبدالعلی قوام ‌حمید احمدی‌

چکیده
هسته‌ی اصلی لابی اسرائیل متشکل از یهودیان آمریکایی است که در هر رویدادی تلاش صرف هدایت سیاست خارجی آمریکا برای پیش بردن منافع اسرائیل می‌کنند. لابی‌گری اسرائیل در اتحادیه اروپا متفاوت از ایالات متحده می‌باشد و در طول بیست سال گذشته همزمان با اعطای قدرت بیشتر از سوی نهادهای اتحادیه اروپا، توسعه‌یافته است. همواره اتحادیه اروپا و ایران دارای فراز و نشیب بوده و در هر دوره با بحران روابط سیاسی اتحادیه اروپا با ایران دچار نوسان گردیده است. مقاله‌ی حاضر، در پی بررسی تاثیر لابی اسرائیل بر روابط ایران و اتحادیه اروپا با تمرکز بر برنامه هسته‌ای ایران می‌باشد و تلاش می‌کند تا بدین گونه به سوال اصلی پاسخ دهد لابی‌ اسرائیل با برجسته‌سازی تهدید ایران برای اروپا در کاهش روابط سیاسی میان ایران و اتحادیه اروپا در حوزه‌هایی همچون افزایش شدت تحریمها و اقدامات محدودکننده و تداوم لحن انتقادی اروپا نسبت به فعالیت برنامه هسته ای ایران تاثیر داشته است.

لغات کلیدی: لابی اسرائیل – جمهوری اسلامی ایران- اتحادیه اروپا.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Israel Lobby 's influence on relations among Iran and Eu emphasizing on Iran Nuclear program

نویسندگان [English]

  • Zahra Alvandi 1
  • Mehdi Zakerian Amiri 2
  • abdolali ghavam 3
  • Hamid Ahmadi 4
1 PhD Student of International Relations, Department of Law,‌Theology and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran , Iran
2 Associate Professor of International Relations,Department of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran , Iran
3 Full Professor of International Relations, Department of Economic & Political Science, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran
4 Full Professor of International Relations, Department of Law and Political Science, Tehran University , Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract:

The main core of lobby Israel includes the American Jewish who are attempting in each event for leading US foreign policy to carry out their objectives. Israel lobby in European Union is different from United States and has developed during twenty recent years by granting powers from institutions of European Union. The relations between Iran and European Union is with fluctuations and has been the political relation crisis of EU and Iran.The present research aims to address Israel’s Influence on the Relations among Iran and European Union emphasizing on Iran Nuclear programs. This research attempts to answer the main question that Israel’s politics toward Iran has been affected by highlighting the Iran’s threat against in reducing political relations among Iran and European Union in the areas such as applying sanctions and restrictive measures on Iran as well as continuity of critical tone of Europe to Iran nuclear programs.

Key words: Israel Lobby, Iran, European Union.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Israel lobby
  • Iran
  • European Union

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 28 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 26 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 18 فروردین 1399