بازتاب‌های سیاسی مهاجرت‌های بین‌المللی از خاورمیانه به اروپا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

جابجابه‌جایی انسان در فضای جغرافیایی که بعنوان مهاجرت از آن یاد می‌شود، به شکل داوطلبانه یا اجباری است. در سال‌های اخیر، منطقه خاورمیانه به واسطه جنگ‌ها و منازعات در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، یمن و مصر؛ و ظهور گروه‌های افراطی با چالش مواجه شده است. به همین دلیل بخش گسترده‌ای از شهروندان این منطقه به سایر مناطق جهان که از ثبات سیاسی و وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردارند، مهاجرت کرده‌اند. قاره اروپا یکی از مقاصد اصلی این مهاجرتها بوده است. از همین‌رو بررسی بازتاب‌های سیاسی آن در اروپا مسئله پژوهش حاضر است. این تحقیق با استفاده از روش، توصیفی - تحلیلی انجام شده، شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده که با استفاده از اسناد، مقالات و منابع اینترنتی جمع‌آوری شده است. نتایج پژوهش نشان می-دهد با ورود مهاجرتهای گسترده در اروپا بویژه موج مهاجرت‌های اخیر، قدرت‌گیری روزافزون احزاب راست، خشونت‌ نسبت به مهاجران، تشدید ملی‌گرایی و حساسیت‌های ناشی از آن و در نهایت رشد اندیشه‌های واگرایانه در اتحادیه اروپا از پیامدهای مهاجرت‌های گسترده به اروپا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Reflections on International Migration from the Middle East to Europe

نویسنده [English]

  • seyyedeh zahra alavi shushtari 2
2 Political Geography Department, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

either voluntarily or compulsory. Various factors are at play in generating these two types of immigration. In recent years, the Middle East has turned into an insecure and crisis-stricken zone due to war, clashes and conflicts in countries such as Afghanistan, Iraq, Syria, Yemen, and Egypt as well as the emergence of extremist and takfiri groups like Taliban, al-Qaeda, and ISIS. As a result, a considerable number of Middle Eastern citizens have migrated to other parts of the world with more political stability and favorable economic situation. Europe has always been the main target of international migration especially after the formation of the European Union and the facilitation of the flow of population along its internal borders. On the other hand, political instability in the Middle East has exacerbated the flood of migration to this continent. Investigating the political reflections of these migrations from the Middle East to Europe is the aim of this study which bears significance due to these immigrations' shape and level and the widespread political impact on both the countries of origin and destination. The study is on descriptive-analytic method that is considered fundamental research. The method of information collection was based on library studies and the use of books, articles, and online resources. The results of the study indicate the growing power of the extreme right parties in the political horizon of Europe Moreover, divergence in the European countries has been intensified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • migration
  • Political Reflections
  • Middle East
  • Europe

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 03 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 26 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 09 اردیبهشت 1399