تحلیل نظری مدل مدیریت آشوب در ژئوپلیتیک جهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روابط بین الملل، دانشجوی دکترا،دانشگاه ازاد اسلامی، ,واحد تهران شمال

2 استادیار گروه روابط بین الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال، ایران.

3 استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بازی بزرگ علم مدل سازی از جهان واقعی است و هر نظریه علمی دستگاهی از قاعده ها را برای این بازی تعیین می کند. سیستم‌های آشوب از جمله حوزه‌هایی است که مدل‌سازی می‌تواند الگوهایی را برای پژوهشگران روابط بین الملل و ژئوپلیتیکی جهت یافتن راه‌های مدیریت راهبردی ارایه دهد.
نوشتار حاضر به اثبات این ادعا می‌پردازد که جهان آشوب‌ زده است و امنیت در یک جهان آشوب زده در پیوند مستقیم با چنین وضعیت و روندی دچار دگردیسی شده است. در پرسش اصلی مطرح می‌کنیم که مدل مدیریت آشوب در ژئوپلتیک جهانی چیست؟ نظام بین‌الملل کنونی مملو از نشانه‌های آشوب همچون عدم قطعیت، تداخل و پیش بینی ناپذیری است که می تواند در پیوند با ژئوپلتیک جهانی نظم برانداز و در عین حال نظم ساز باشد.
در این پژوهش تلاش می شود تا با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، نخست مفهوم آشوب را مورد بررسی قرار داده و سپس در پیوند میان مولفه‌های آشوب در ژئوپلیتیک جهانی، الگوهای مدیریت آشوب مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical analysis of chaos management model in global geopolitics

نویسندگان [English]

 • sohrab enami alamdari 1
 • Nozar Shafiee 2
 • ebrahim Motaghi 3
1 p.h.d candidate. international relation, azad university. north branch
2 Assistant Professor, Department of International Relations, North Tehran Branch, Islamic Azad University, North Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The big game of science is modeling from the real world, and any scientific theory sets out some rules for this game.
Chaos systems are one of the scientific areas where modeling can provide models for international and geopolitical researchers to find ways of strategic management.
The present paper proves the claim that the world is in turmoil and security in a turbulent world is directly transformed by such a situation. The key question is what is the model of security chaos management in global geopolitics?
The current international system is full of signs of chaos, such as uncertainty, interference, and unpredictability that can be disruptive and orderly in relation to global geopolitics.
In this research, it is attempted to use the descriptive-analytical method to first examine the concept of chaos and then to examine the chaos management patterns in the link between the components of security chaos in global geopolitics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • chaos
 • order in disorder
 • Geopolitics
 • Security
 • chaos management

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399
 • تاریخ دریافت: 09 آبان 1398
 • تاریخ بازنگری: 10 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 18 خرداد 1399