تبیین عوامل سیاسی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران.دانشکده جغرافیا

3 استاد دانشگاه تهران

4 گروه جغرافیای سیاسی- دانشکده جغرافیا - دانشگاه تهران

چکیده

سیاست و مؤلفه‌های وابسته به آن جایگاه و نقش برجسته‌ای در روابط میان کشورها و سنجش قدرت ملی آن‌ها دارد، در این میان قدرت دفاعی کشورها نیز بی‌تأثیر از سیاست‌های حاکم بر کشورها و عوامل و متغیرهای سیاسی نبوده و افزایش قدرت نظامی-دفاعی کشورها رابطه مستقیم و معناداری با عوامل سیاسی حاکم و تصمیم‌گیری‌های سیاسی دارد. در همین راستا در مقاله پیش‌رو در راستای پاسخ به این سؤال که از میان عوامل سیاسی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران، کلیدی‌ترین و تأثیرگذارترین عوامل کدامند؟ با هدف شناسایی عوامل سیاسی کلیدی مؤثر بر قدرت دفاعی ایران، با مبنا قرار دادن نظریه بازدارندگی به عنوان چارچوب نظری تحقیق و تلفیقی از روش‌های توصیفی-تحلیلی و پیمایشی(استفاده از نظر 50 نفر از خبرگان و تکمیل پرسشنامه)، ضمن شناسایی نیروهای پیشران سیاسی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران با استفاده از نرم-افزار آینده پژوهی میک‌مک و بکارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، عوامل سیاسی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران مشخص و سناریوهای مربوط تدوین گردیده است. بر طبق یافته‌ها و نتایج عوامل سیاسی کلیدی بدست آمده می-بایست در تدوین راهبردهای نظامی و دفاعی کشور لحاظ و مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the key political factors influencing Iran's defense power in the time horizon of 1410

نویسندگان [English]

 • Sajad Najafi 1
 • Qiuomars Yazdanpanah Dero 2
 • zahra pishgahifard 3
 • Marjan Badiee Azandehie 4
1 University of Tehran
2 University of Tehran
3 Professor of political geography,university of Tehran
4 Department of Political Geography, Faculty of Geography, University of Tehran
چکیده [English]

Politics and its related components have a prominent role in relations between countries and their national power. Meanwhile, the defense power of countries is not unaffected by the governing policies of countries and political factors. Military-defense power of countries has a direct and significant relationship with the prevailing political factors and political decisions. In this regard, in the present article, In order to answer the question, which of the political factors influencing Iran's defense power are the most key and influential factors? Aiming to identify key political factors affecting Iran's defense power, by basing the deterrence theory as a theoretical framework for research and a combination of descriptive-analytical and survey methods (using the opinions of 50 experts and completing a questionnaire), while identifying influential political drivers. On Iran's defense power, using Mick Mac futures research software and cross-matrix analysis method, key political factors affecting Iran's defense power have been identified and related scenarios have been developed. According to the findings and results, the key political factors should be considered in formulating the military and defense strategies of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Power
 • defense power
 • defense diplomacy
 • future studies
 • Micmac software

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399
 • تاریخ دریافت: 27 مهر 1399
 • تاریخ بازنگری: 24 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 06 بهمن 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 07 بهمن 1399