تحلیل ژئوپلیتیکی برگزیت بر وحدت حوزه یورو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشیار وعضوهیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز

4 دانشیار وعضوهیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی احد تهران مرکز

چکیده

چکیده
پول واحد درقالب یورو یکی از عناصر اصلی قوام بخش ژئوپلتیک اتحادیه اروپا می باشد که تغییر وتحول در آن می تواند سبب تغییرات ژئوپلیتیکی دیگر ی در این قاره شود. روشن است خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کلیت این اتحادیه و از جمله وحدت پولی آن را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این گزارش بررسی مسئله تاثیرخروج انگلستان (برگزیت ) بر وحدت پولی اروپا و می باشد. اهمیت این مسئله در تاثیرات ژئوپلیتیکی تداوم اروپای نسبتا منسجم و یا تغییر آن به یک اروپای شکننده بر سیاست بین الملل است.
نگارندگان این مقاله با بهره گیری از نظریه پیتر شوارتز ( سناریونویسی معروف به G.N.B کسب وکار تجارت جهانی درقالب الگوی آینده پِژوهشی ) و نیز روش توصیی، تحلیلی و نیز فرایند محور سه سناریو، بدبینانه شکست وحدت پولی اروپا، سناریو حفظ وضع موجود (تداوم همکاریها میان انگلستان واتحادیه اروپا) وسناریو خوشبینانه (انسجام فرایند وحدت سیاسی واقتصادی اروپا) را ارائه دادند. بر مبنای شرایط وقوع سناریوها، نتیجه اصلی پژوهش این است که خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، به تقویت مناسبات و سیا ست های واحد پولی یورو کمک خواهد کرد.
مفاهیم کلیدی: اتحادیه اروپا، برگزیت، انگلستان، یورو. آینده پژوهشی ، سناریو نویسی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geopolitical analysis of the impact of the election on the monetary unity of the euro area

نویسندگان [English]

 • Soraya Babaei 1
 • Alireza Soltani 2
 • Ardeshir sanaie 3
 • Hamid raze shirzad 4
1 Ph.D.stundent
2 Assistance Professor at the Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Political Science, Islamic Azad University, Tehran Branch
4 Associate Professor, Faculty of Political Science, Islamic Azad University, Tehran Branch
چکیده [English]

Abstract
The single currency in the form of the euro is one of the main elements of the EU's geopolitical consolidation, and change in it could lead to other geopolitical changes on the continent. It is clear that Britain's withdrawal from the EU will affect the EU as a whole, including its monetary union. The purpose of this report is to examine the impact of the UK withdrawal (Bergzit) on European monetary unity. The importance of this issue in the geopolitical effects of the continuation of a relatively cohesive Europe or its transformation into a fragile Europe on international politics. The authors of this article use the theory of Peter Schwartz (scriptwriting known as GNB World Trade Business in the form of a future research model) as well as the descriptive, analytical and process-oriented method of three scenarios, pessimistic failure of European monetary unity, scenario of maintaining the status quo. Between the United Kingdom and the European Union) and presented an optimistic scenario (coherence of the process of political and economic unification of Europe). Based on the circumstances of the scenarios, the main conclusion of the study is that the UK's exit from the EU will help strengthen relations and policies of the euro currency.
Key Concepts: European Union, Bergzeit, United Kingdom, Euro. Futurology, Scenario writing

کلیدواژه‌ها [English]

 • European Union
 • Bergzeit
 • United Kingdom
 • Euro. Futurology
 • scenario writing

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399
 • تاریخ دریافت: 13 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 21 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 15 بهمن 1399