مباحث تئوری محرومیت نسبی، ناسیونالیسم، قومیت و هویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ـ دانشکده مطالعات صلح، دانشگاه برادفورد، انگلستان

چکیده

سیاسی‌سازی هویت پر کاربردترین و مرتبط‌ترین واژه برای محوری‌ترین موضوع مورد بحث در این مقاله می‌باشد. اهمیت ویژه هویت مردم و نگرانی‌های امنیت داخلی ارتباط تنگاتنگی با میزان سیاسی‌سازی هویت اجتماعی دارد. هر چه این هویت‌ها بیشتر سیاسی شوند به همان میزان خشونت بیشتری نشان می‌دهند و تبدیل به یک موضوع نگران‌کننده می‌شوند که باید با آن برخورد شود. با بکارگیری «تئوری محرومیت نسبی» در راستای اذعان به اهمیت امنیت اجتماعی، این مقاله تحقیقی، دیدگاه‌های بی‌نظیری را در زمینه چگونگی رخداد فرآیند سیاسی‌سازی ارائه می‌کند. این مقاله بررسی می‌کند که چگونه هویت، مشروعیت و مخالفت با نظام می‌توانند یک سیستم امنیتی پویا تعریف کنند. این مقاله بر پایه منابعی تهیه شده است که به‌لحاظ روش تحقیق برپایه مباحث تئوریک تشکیل می‌شود و این تئوری‌ها توسط اطلاعات علمی اجتماعی و تاریخی پشتیبانی  می‌گردند. این مقاله با تلفیق مفاهیم امنیت اجتماعی و محرومیت نسبی اقدام به ترکیب دو تئوری مرتبط می‌کند و بدین ترتیب نقش نوین و اساسی را در کمک به فهم پیچیدگی پیچیدگی‌های امنیت داخلی و فرآیند هویت‌سیاسی بازی می‌کند.
   
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relative Deprivation Theory, Nationalism, Ethnicity and Identity Conflicts

نویسنده [English]

  • Alam Saleh
- Ph.D in Politics and International Studies, Department of Peace Studies, University of Bradford, UK
چکیده [English]


Politicisation of identity is the operative and most pertinent term for the paper’s central argument. The gravity of the people’s identity problematic and state’s security concerns correlates closely with the extent to which societal identity is politicised. The more politicised these identities become, the more they display a ferocity which makes them a force to be reckoned with. By applying ‘Relative Deprivation Theory’ embedded alongside an appreciation of societal security, this research offers unique insights into how this process of politicisation takes place. This paper examines how identity, legitimacy and dissent from the existing state order have come to define a new security dynamic that denies agency to a purely Realist understanding of security dilemmas. This study builds upon an array of secondary qualitative sources, both in order to construct the theoretical argument and to back this theory up with historical and social scientific data. By combining the concept of societal security and Relative this research fuses two interrelated theories that allow the paper to make an innovative and original contribution to understanding the complexity of the internal security dilemmas and the process of political identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative Deprivation Theory
  • nationalism
  • ethnicity
  • Societal Security
  • Political Identity