تبیین نقش نیروی دریایی در قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اموزشی جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

چکیده

نیروی دریایی همواره یکی از پایه‌های اصلی قدرت دریایی کشورها بوده است. ایران یکی از قدیمی‌ترین کشورهایی است که دارای نیروی دریایی بوده و برای رسیدن به اهداف خود از آن استفاده نموده است. اما نیروی دریایی ایران دارای فراز و فرود فراوانی بوده و روند تکاملی ثابتی نداشته است. با توجه به نگاه مسئولان به توسعه نیروی دریایی در دهه گذشته، سعی شده است تا در قالب یک پژوهش چگونگی تاثیرگذاری آن بر قدرت دریایی ایران مورد بررسی گیرد.
در این پژوهش از روش اسنادی و کتابخانه‌ای برای گردآوری اطلاعلات استفاده شده است. اطلاعات گردآوری شده نیز به روش کیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج نشان می‌دهد که نیروی دریایی، با استفاده از دو اصل مدیریت نظامی، یعنی نیروی تاکتیکی و استراتژیک، قدرت دریایی ایران را تحت تاثیر قرار داده است. ندسا به عنوان یک نیروی دریای تاکتیکی با انجام نقش‌های نظامی و نظارتی خود مبنای قدرت سخت در عرصه‌های دریایی پیرامونی ایران و نداجا به عنوان یک نیروی دریایی استراتژیک با ایفای نقش دیپلماتیک زمینه قدرت نرم دریایی در دریاهای دورتر را فراهم ساخته‌اند. از ترکیب این دو نوع قدرت دریایی، قدرت دریایی هوشمند ایران شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the role of the Navy in exercising the maritime power of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Ali Amiri
Department of geography, humanities and literatures faculty, lorestan university, Khorramabad
چکیده [English]

Navy has always been one of the main pillars of the exercise of power, and geostrategy of many countries is defined on of that. Iran is one of the oldest countries with navy and has used it to achieve its goals. But the Iranian navy did not have the same growing trend. In the past decade, Iranian navy have achieved relative success and could become one of the most important bases for Iranian power.
In this paper, it have been tried to examine how Iran's navy influences national power on the basis of hard and soft power and thus smart power. The documentary method has been used to collect information. The collected data were analyzed by descriptive-analytic method.
The results indicate that Iranian navy, based on the definition of a new strategy for the development of navy in Iran, uses two principles of military management, namely tactical and strategic forces Has influenced it’s hard and soft power and ultimately, its smart power. IRGCN, as a tactical navy, with its military and constabulary roles, has provided the basis for exercising Iran's hard power in the maritime areas of Iran, and IRIN as a strategic naval force, with its diplomatic role has provided Iran's soft sea power in world seas. From the combination of these two types of maritime power has been formed the maritime smart power of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Navy
  • Iran
  • Geostrategy
  • hard power
  • Soft power

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 21 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 28 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 03 شهریور 1398