تبیین نقش اقتصاد سرمایه داری و فضای جریان ها در ظهور و نقش آفرینی شهرهای جهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار جغرافیای سیاسی دانشکده جغرافیای دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

بدنبال شیوه تولید پست فوردیسم، شبکه های جهانی تولید بوجود آمده که نیازمند خدمات پیشرفته و زیر ساخت های تکنولوژیک برای مدیریت آنهاست. این خدمات اغلب پیچیده، تمایل به خوشه بندی در تعداد محدودی از شهرها دارند که در واقع شهرهای جهانی هستند و در ارتباط با یکدیگر شبکه قدرتمندی را بوجود آورده اند. شهرهای جهانی، از مزایای رقابتی قابل توجهی برخوردارند و به عنوان کانون های قدرتمند جذب سرمایه در اقتصاد جهانی عمل می کنند. با توجه به اهمیت روز افزون این شهرها در اقتصاد جهانی و رقابت شدید شهرهای بزرگ جهان برای تبدیل شدن به شهر جهانی، در این مقاله نقش اقتصاد سرمایه داری و فضای جریان ها شکل گیری و نقش آفرینی شهرها در سطح جهانی تبیین شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اقتصاد سرمایه داری و تحولات مرتبط با آن منجر به جهانی شدن اقتصاد، شکل گیری شبکه ای از تجارت جهانی، پست فوردیسم و برون سپاری تولید در فضای جهانی، شهری شدن سرمایه و نیاز به استقرار شرکت های بزرگ چند ملیتی در شهرهای خاص شده است. فضای جریان ها نیز بواسطه شبکه ای شدن جهان و درهمتنیدگی شدید فعالیت و اقتصاد جهانی نیازمند نقاط گره گاهی برای کنترل شبکه ارائه خدمات پیشرفته پشتیبانی است که این شهرهای جهانی این نقاط گره گاهی را می سازند. بنابراین شهرهای جهانی در بستر اقتصاد سرمایه داری معاصر به عنوان پایگاه مکانی پیوندهای جهانی فضای جریان ها امکان ظهور پیدا می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Capitalist Economics and Space of Flow in the Emergence and Role-Playing of Global Cities

نویسندگان [English]

 • mohammad sadeghi 1
 • Hossein Rabiee 2
 • morteza ghourchi 3
 • Ataoullah abdi 4
1 Political Geography Department,Geographic Sciences Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Political Geography Department, Geographic Sciences Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Shahid Beheshti University
4 Political Geography Department, Geographic Sciences Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Following The post-Fordism, global production networks have emerged that require new forms of advanced services and technological infrastructure to manage them. These often complex services tend to cluster in a limited number of cities, which are in fact global cities and have created a powerful network with each other. Global cities have significant competitive advantages and serve as powerful hubs for attracting capital in the global economy. Considering the growing importance of cities in the global economy and the fierce competition of large cities around the world to become a global city, this paper explains the underlying foundations of urban formation and the cities' role-play in the world. Findings of the research indicate that the two general trends of capitalist economics and the Space of Flows associated with globalization have provided the basis for the emergence and development of these cities. The capitalist economy and its related developments have led to the globalization of the economy, the formation of a network of global trade, post-Ford ism and outsourcing of production in the global environment, urbanization of capital and the need for the deployment of large multinational corporations in particular cities. The Space of Flows also requires nodes to control the grid of advanced support services due to the networking of the world and the intense entanglement of activity and the global economy. Consequently, global cities in the context of contemporary capitalist economics can emerge as the base of global links in the Space of Flows.

کلیدواژه‌ها [English]

 • globalization
 • capitalism
 • Space of Flow
 • global city

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398
 • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 11 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 16 شهریور 1398