روش شناسی علمی در جغرافیای سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

2 گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه در جغرافیای سیاسی با نوعی «کثرتگراییِ روش شناختی» که ریشه در دو نگرش کلّیِ «تبیینی» و «تفهّمی» دارند مواجهیم. پیامد این قضیّه، بروز ابهام در جایگاه و هویّتِ علمیِ جغرافیای سیاسی بوده است. در این راستا دو پرسش اساسی مطرح است؛ نخست آنکه روششناسیِ معتبر علمی کدام است؟ دوّم اینکه، چه موضعی در قبال کثرتگراییِ روششناختی در جغرافیای سیاسی میتوان اتّخاذ نمود؟ این مقاله در قالب توصیفی-تحلیلی(منطقی) و معرفت شناختی از موضع عقلانیّت انتقادی نگاشته شده و نتایج آن نشان میدهد، برخلاف تصوّر رایج، روششناسیِ معتبرِ علمی در جغرافیای سیاسی نه منطبق بر روش پوزیتیویستیِ سنّتی است و نه بر اساس روش شناسیهایِ تفهّمی و فراپوزیتیویستی، بلکه روشِ معتبر علمی در این زمینه، روشِ فرضی-استنتاجی به عنوان روشِ نهایی و واحدِ علوم تجربی نظیر جغرافیای سیاسی است. با اینحال، روشهای دیگر بنا بر برخی نکات مثبتِ آنها، صرفاً در مرحلۀ گردآوریِ داده ها مورد استفادۀ جغرافیای سیاسی قرار میگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific methodology in political geography

نویسندگان [English]

  • mahmood vasegh 1
  • ahad mohamadi 2
1 Director of Department of Political Geography, University of Tehran
2 Political Geography Department of University of tehran
چکیده [English]

Nowadays, in political geography, we are facing a kind of methodological pluralism rooted in two general "explanatory" and "hermeneutics" approaches. The consequence of this is the emergence of ambiguity about the scientific status of political geography. There are two fundamental questions in this regard: first, what is the valid scientific methodology? And second, what position can be taken for methodological pluralism in political geography? This paper is written in the form of descriptive-analytical(logical) and epistemological from the position of critical rationality and shows its results that contrary to the popular belief, valid scientific methodology in political geography is neither consistent with the traditional positivist method nor based on the methodology of comprehension and metaphysics, but the authoritative scientific method in this field is a hypothetical-deductive method as the final method and unit of experimental sciences such as political geography. The other commonly used methods political geography are only applicable at the data collection stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experimental science
  • Scientific Methodology
  • Exploratory and hermeneutic Approach
  • Hypothetical-deductive Methodology
  • Political Geography

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 07 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1398