تبیین بسترهای سیاسی – فضایی نقش آفرینی ژئوپلیتیکی کربلا به عنوان کانون ایدئولوژیک شیعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

2 گروه آموزشی جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 پژوهشگر مرکز جغرافیا و سنجش از دور دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

نقش مذهب در مطالعات جدید ژئوپلیتیک و در قالب مباحث ژئوکالچر جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. هر مذهب دارای مکانهای مقدسی است که غالب آنها دارای کارکرد مذهبی هستند و در برخی از مذاهب که کارکرد ایدئولوژیک نیز داراند، یک مکان مقدس می تواند نقش کانون ایدئولوژیک را نیز ایفا کند. تشیع یکی از شاخص ترین مذاهبی است که کارکردهای ایدئولوژیک آن قابل تشخیص بوده و در بین مکانهای مقدس متعدد آن، کربلا به واسطه واقعه عاشورا نقش کانون ایدئولوژیک آن را بر عهده دارد. کربلا در طول تاریخ به واسطه سرشت سیاسی – مذهبی خود نقش آفرینی های ژئوپلیتیکی داشته که این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با اتکاء به مطالعات کتابخانه ای و مقایسه یافته های علمی - پژوهشی و همچنین بهره گیری از نتایج مصاحبه های تفصیلی و عمیق با صاحب نظران، در پی پاسخ دادن به این سوال است که بسترهای سیاسی – فضایی نقش آفرینی ژئوپلیتیکی کربلا در طول تاریخ به عنوان کانون ایدئولوژیک شیعه کدام است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the political-spatial context of the geopolitical role of Karbala as the ideological center of Shi'a

نویسندگان [English]

 • Yadollah Karimipur 1
 • Afshin Mottaghi 2
 • Mohammad Reza Hafeznia 3
 • Reza Mollahosseini Ardakani 4
1 Professor of Political Geography at Kharazmi University
2 Department Of Political Geography, Faculty Of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Professor in Political Geography and Geopolitics, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
4 Imam Hosseini Comperhansive University
چکیده [English]

The role of religion in a new geopolitical study has found a special place in geocaching. Each religion has holy places, most of which have religious function, and in some religions that have an ideological function, a holy place can also play the role of an ideological center. Shiism is one of the most prominent religions whose ideological functions are recognizable, and among its holy sites, Karbala has the role of the ideological center due to Ashura. Karbala has historically played a geopolitical role due to its political-religious nature. This paper uses a descriptive-analytical method, based on library studies and comparison of scientific and research findings, as well as using the results of detailed and in-depth interviews with The scholars seek to answer the question that the political-spatial context of the geopolitical role of Karbala throughout history as a Shi'ite ideological center? -- -- --- -- --- --- -- --- ---- -

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Karbala"
 • "geopolitical role"
 • "ideological center"
 • "Shiite"
 • "political-spatial context"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398
 • تاریخ دریافت: 28 تیر 1397
 • تاریخ بازنگری: 30 مرداد 1397
 • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1398