تبیین نقش آفرینی جغرافیای فرهنگی در خلق هویت ژئوپلیتیکی (مطالعه موردی: آذربایجان ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

جغرافیای فرهنگی آذربایجان در ایران به سرزمین فرهنگی - تاریخی آذربایجان اطلاق می شود که بیانگر اجتماع فرهنگی مشخصی با ویژگی های قومی - زبانی - مذهبی و لذا رفتارهای فرهنگی - هویتی و الگوهای تعاملاتی خاصی در جغرافیای آذربایجان نسبت به مجموعه فرهنگی ایرانی بشمار می‌رود. لذا، می‌توان گفت حس تعلق فرهنگی - جغرافیایی در جامعه آذربایجانی ایران به نحوی شکل گرفته که از لحاظ عاطفی - روانی، دلبستگی و وابستگی جغرافیاییِ آنها را نسبت به سرزمین آذربایجان و ایران نمی توان از یکدیگر جدا تلقی نمود. به عبارتی دیگر، از طرفی جامعه آذربایجانی ایران به جغرافیای آذربایجان حس تعلق جغرافیایی - فرهنگی ویژه ای دارد و این حس تعلق و دلبستگی به صورت آیکونوگرافی - سیرکولاسیون قدرتمندی، وفاداری او را نسبت به ارزش‌های جغرافیایی - فرهنگی محلی تقویت و او را در مسیر حفظ و تثبیت هویت آذربایجانی به حرکت در می آورد. بااین وجود، این حس تعلق به معنی حس بیگانگی از مجموعه ایرانی نیست. لذا، از لحاظ هستی شناختی، در جامعه آذربایجانی ایران حس تعلق و دلبستگی تاریخی - معنوی گسترده ای نیز نسبت به سرزمین ایران (جغرافیای تاریخی) وجود دارد که به راحتی می‏توان عمق و گستردگی حرکت آیکونوگرافی - سیرکولاسیون آن را در یکپارچگی تاریخی - سیاسی، ایثار و وفاداری، گستردگی مشارکت اجتماعی - سیاسی، فخرآفرینی ملی، یکپارچگی و وحدت انسانی و بسیاری دیگر از ویژگی های شاخص فرهنگ سیاسی - اجتماعی و ملی جامعه آذربایجانی در سرزمین ایران و در مسیر پایبندی جغرافیایی - فرهنگی به هویت ایرانی و سربلندی ایران مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Cultural Geography in the formation of Geopolitical Identity (Case study: Iranian Azerbaijan)

نویسنده [English]

  • Ali Valigholizadeh
Department of Geography, Faculty of Humanities, Maragheh University, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Azerbaijan's cultural geography in Iran refers to the cultural - historical territory of Azerbaijan, which represents a distinct cultural community with ethnic - linguistic - religious characteristics, and thus cultural - identity behaviors and specific interaction patterns in Azerbaijani geography towards the Iranian cultural complex. Therefore, it can be said that the sense of cultural-geographical belonging in Iranian Azerbaijani society has been shaped in such a way that their geographical dependence and ties to the territory of Azerbaijan and Iran can not be separated from an emotional and psychological point of view. In other words, from one side, Iranian Azerbaijani community has a special geographical-cultural sense to Azerbaijan geography, and this sense of belonging in the form of a powerful Iconography - Circulation, reinforces his loyalty to the local geographical-cultural values and moves him on the path of preserving and consolidating Azerbaijani identity. However, this sense of belonging does not imply a sense of alienation from the Iranian set. Thus, ontologically, there is also a wide sense of historical-spiritual belonging to the Iranian territory (historical geography) in the Iranian Azerbaijani community, which can easily be observed the depth and extent of its Iconography - Circulation in historical-political integration, sacrifice and Loyalty, the extent of socio-political participation, national pride, human integrity and unity, and many other features of the socio-national and political culture of the Azerbaijani community in the territory of Iran and on the path of geo-cultural commitment to Iranian identity and Iranian pride.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural Geography
  • Geopolitical identity
  • Iconography
  • Circulation
  • Iranian Azerbaijan

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 25 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 20 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 21 مهر 1398