عوامل موثر بر ناکارآمدی نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی (موردمطالعه: شهرستان ارومیه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی در شهرستان ارومیه انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش‌، کیفی است. تجزیه و تحلیل داده ها با تئوری زمینه انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نخست، نظام تقسیمات کشوری به‌عنوان فرآیندی پیچیده و چندبعدی در سطح محلی تحت تأثیر مستقیم سیاست‌های نظام متمرکز عمل کرده و منجر به شکل‌گیری یک سیستم کارآمد نشده است. سپس نظام تقسیمات کشوری و روح حاکم بر آن در قالب عواملی همچون سیاست‌های تمرکزگرایی، ضعف توجه به الزامات محلی ـ منطقه‌ای در تدوین قوانین، نگاه تک ساحتی در قانون تقسیمات کشوری، حاکمیت ملاحظات امنیتی ـ سیاسی، دخالت ذی‌نفوذان رسمی و غیررسمی، ضعف توجه به ساختار محیط طبیعی و اکولوژیک، ضعف توجه به جغرافیای فرهنگی، ضعف توجه به موقعیت مکانی در تعیین مرکزیت سیاسی و عدم وجود کارشناس متخصص تقسیمات کشوری در سطح محلی سبب ناکارآمدی در سطح محلی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting inefficiency of the country divisions system at the local level (Case study: Urmia county)

نویسندگان [English]

  • Vaheed riahi
  • hssan afrakhteh
  • shamsi salehpour
Kharazmi University
چکیده [English]

The present study uses the interpretative paradigm to study Factors affecting inefficiency of the country divisions system at the local level Urmia County. The present research is applied in terms of goal and in terms of research method, qualitative. The results of the research showed that first, the country divisions system as a complex and multidimensional process at the local level directly affected policies centralized system and has not led to the formation of an efficient system. Then the country divisions system and the souls governing it in the form of factors such as Centralism policies, the weakness of attention to local - regional requirements in the formulation of laws, one-sided look at the law of country divisions system, the rule of political security considerations, the involvement of formal and informal forces, weak attention to the natural environment structure and ecological, weakened attention to cultural geography, weakness of attention to the location in determining political centrality and weak expert in political divisions has caused inefficiencies at the local level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Country Divisions
  • Local Level
  • Rural
  • Urmia

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 26 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 18 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 02 آذر 1398