نویسنده = احمدی، سید عباس
تعداد مقالات: 3
1. تبیین نظری تغییر ماهیت مناطق ژئوپلیتیک در رقابت بین قدرت‌‌ها

دوره 13، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 55-78

سید عباس احمدی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ طهمورث حیدری موصلو


2. پیوندهای امنیت و توسعه ناحیه ای در مناطق جغرافیایی ایران؛ مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

دوره 13، شماره 45، بهار 1396، صفحه 125-145

سید جواد علوی قصونی؛ محمد میره ای؛ سید عباس احمدی


3. نگرشی اسلامی به نقش فرهنگ در توسعه قلمرو نفوذ کشورها

دوره 9، شماره 29، بهار 1392، صفحه 60-90

محمود واثق؛ سید عباس احمدی