نویسنده = اطاعت، جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ابعاد مکانی- فضایی تروریسم

دوره 12، شماره 42، تابستان 1395، صفحه 24-47

جواد اطاعت؛ علی اکبر دبیری