نویسنده = دبیری، علی اکبر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ابعاد مکانی- فضایی تروریسم

دوره 12، شماره 42، تابستان 1395، صفحه 24-47

جواد اطاعت؛ علی اکبر دبیری


2. تحلیل نظام تقسیم سیاسی فضا در ایران

دوره 7، شماره 22، تابستان 1390، صفحه 147-181

هادی اعظمی؛ علی اکبر دبیری