نویسنده = حیدری، جهانگیر
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی نشانگان سیاستهای همگرا و واگرای قومی در ایران

دوره 11، شماره 37، بهار 1394، صفحه 71-100

هادی اعظمی؛ جهانگیر حیدری