نویسنده = مهماندوست، خدیجه
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر نظام سیاسی تک ساخت بر آرایش فضایی ـ مکانی و توسعه شهرهای ایران

دوره 9، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 204-229

هادی ویسی؛ خدیجه مهماندوست