نویسنده = زرقانی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان

دوره 10، شماره 33، بهار 1393، صفحه 37-59

هادی اعظمی؛ هادی زرقانی؛ مسعود حمیدی