نویسنده = خندق، نجله
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل ژئوپلیتیکی جنبش خودمختاری آذربایجان

دوره 9، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 180-202

نجله خندق