نویسنده = حسینی، میرعبداله
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه جایگاه ژئواکونومیک سازمان همکاری شانگهای در جهان

دوره 7، شماره 23، پاییز 1390، صفحه 101-135

بهرام امیراحمدیان؛ میرعبداله حسینی