نویسنده = وردی‌زاده، رضا الله
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی ژئوپلیتیکی- ژئواکونومیکی برمنطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس

دوره 6، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 153-181

علی ولی قلی زاده؛ رضا الله وردی‌زاده