نویسنده = نامی، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جایگاه ژئواکونومیک ایران در خاورمیانه

دوره 5، شماره 15، پاییز 1388، صفحه 41-65

محمدحسن نامی؛ علیرضا عباسی