نویسنده = گرجی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد شاخص امنیت اقتصادی در تبیین تحولات ژئواکونومیکی در فرایند جهانی‌شدن

دوره 3، شماره 7، بهار 1386، صفحه 50-74

مسعود هاشمیان اصفهانی؛ ابراهیم گرجی