نویسنده = منصوریان، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تقسیمات کشوری و بیثباتی سیاسی در ایران (1357-1285)

دوره 2، شماره 3، بهار 1385، صفحه 62-89

زهرا احمدی پور؛ علیرضا منصوریان