نویسنده = شاهنده، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. تبیین جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی چین

دوره 14، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 31-62

افشین شامیری؛ بهزاد شاهنده