نویسنده = ساسان پور، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مفهوم امنیّت آب از منظر جغرافیای سیاسی

دوره 15، شماره 53، بهار 1398، صفحه 23-59

حمید رضا نصرتی؛ مراد کاویانی راد؛ فرزانه ساسان پور