نویسنده = نیاکوئی، سید امیر
تعداد مقالات: 1
1. آرمان‌های راهبردی و عمل گرایی تاکتیکی در سیاست خاورمیانه‌ای ایران

دوره 14، شماره 49، بهار 1397، صفحه 82-112

امیررضا احمدی خوی؛ ابراهیم متقی؛ سید امیر نیاکوئی