دوره و شماره: دوره 15، شماره 53، فروردین 1398، صفحه 1-229 
1. تبیین نقش عوامل ژئوپلیتیکی بر استقرار رژیم حقوقی دریای خزر

صفحه 1-22

محمدرضا حافظ نیا؛ سپنتا مجتهد زاده؛ حسن پیردشتی


2. واکاوی مفهوم امنیّت آب از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

صفحه 23-59

حمید رضا نصرتی؛ مراد کاویانی راد؛ فرزانه ساسان پور