دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، شهریور 1398، صفحه 1-195 
واکاوی دلایل تمرکز راهبرد آمریکا به سمت آسیا- پاسیفیک

صفحه 173-195

حمید رضا محمدی؛ ابراهیم ضرغامی؛ حوا ولی زاده