دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، مهر 1396 
مدل و تحلیل نظری رابطه نظام منطقه‌ای و سیاست خارجی

صفحه 1-24

حسین سلیمی؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ نجمیه پوراسمعیلی


شاخص‌سازی موقعیت دریایی کشورها

صفحه 25-54

رضا الهویردی زاده؛ محمدرضا حافظ‌‌نیا؛ مهدی پورطاهری


تبیین نظری تغییر ماهیت مناطق ژئوپلیتیک در رقابت بین قدرت‌‌ها

صفحه 55-78

سید عباس احمدی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ طهمورث حیدری موصلو