دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، پاییز 1396 
1. مدل و تحلیل نظری رابطه نظام منطقه‌ای و سیاست خارجی

صفحه 1-24

حسین سلیمی؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ نجمیه پوراسمعیلی


2. شاخص‌سازی موقعیت دریایی کشورها

صفحه 25-54

رضا الهویردی زاده؛ محمدرضا حافظ‌‌نیا؛ مهدی پورطاهری


3. تبیین نظری تغییر ماهیت مناطق ژئوپلیتیک در رقابت بین قدرت‌‌ها

صفحه 55-78

سید عباس احمدی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ طهمورث حیدری موصلو


5. بررسی و تحلیل جایگاه علم و فناوری در عرصه قدرت سخت، نرم و هوشمند

صفحه 103-138

سید جواد موسوی زارع؛ سید هادی زرقانی؛ هادی اعظمی