دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، تابستان 1395 
6. نقش و جایگاه ارزشهای شیعی در دیپلماسی عمومی

صفحه 124-150

رضا امیرزاده؛ صادق زینالی؛ حجت زمانی‌راد