دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، دی 1394 
2. مفهوم‌پردازی عدالت فضایی در جغرافیای سیاسی

صفحه 32-60

محمدرضا حافظ‌نیا؛ مصطفی قادری حاجت


6. قدرت‌های منطقه‌ای و نظم جهانی پس از جنگ سرد

صفحه 148-176

سید مسعود موسوی شفایی؛ فرزانه نقدی